TODAY SHOPPING
오늘본 상품 (1 )
no
show
 
notice MORE>
열대어/생물
사료/먹이
수  초
수초관리용품
수조/어항
여과용품
조명/히터
바닥재/장식품
수질관리/약재
청소/기타
 
* 현재카테고리 : 헬로아쿠아 > 수초 > 중경,후경용
수초
헬아 스페셜!
활착 및 아이템
대숯화분 미니수초
링포트 미니수초
헹잉 플랜츠
화산석 포트수초
초야화분 미니수초
음성수초 활착
유목과수초
마리모 수초
글래스 수초
베이스수초
항아리수초
수초상품
초보용모듬수초
전경/포인트
중경/후경
소스컵용기 수초
미니포트 수초
붉은수초모듬
구근수초
부상수초
 
음성(음생)수초
모스(이끼)
물꼿이식물
수경/테라용/기타식물
 
123
    01
10647    
수초)암브리아 3촉
4,000
    02
9944    
수초)루듸위지아 인클라타레드 3촉
5,500
    03
26043    
수초)하이그로필라 투텐플루 1촉
3,000
    04
9864    
수초)레드크로서 플랜츠 2촉
4,000
    05
26042    
수초)판타날 웨이브리프 하이그로 1촉
3,000
    06
25889    
8 %
수초)그린카붐바 3촉
6,000   5,500
    07
9939    
수)루드위지아토네이도 1촉
5,500
    08
24377    
수)디디플리스 3촉
5,500
    09
24375    
수)베시비우스 2촉
6,000
    10
24236    
수)먼치킨 슈퍼화이트 1촉
10,000
    11
2582    
수)타이거로터스 레드 1뿌리
8,000
    12
23108    
수)드워프레드 바코바 2촉
3,500
    13
9933    
수)로타라 난세안 3촉
3,500
    14
22939    
수)님파SP 중후경용수초
3,500
    15
21375    
수)크립토고리네 랜덤 1촉
1,700
    16
9937    
수)로타라 와리키 3촉
3,500
    17
9964    
수)암마니아그라실리스 2촉
3,500
    18
6683    
수)마츠모 10CM급 2촉
3,000
    19
10677    
수)펄그라스 1포트
6,500
    20
10676    
수)하이그로필라 3촉
3,500
    21
10675    
수)펄 그라스 10촉
3,500
    22
10674    
수)로탈라 그린 3촉
3,500
    23
10673    
수)로탈라 레드 3촉
3,500
    24
10671    
수)오란다플랜츠 3촉
5,500
    25
10670    
수)위스테리아 3촉
3,500
    26
10669    
수)로벨리아카디날 3촉
3,500
    27
10667    
수)리시마키아 3촉
3,500
    28
10666    
수)마그란타 레드 3촉
3,500
    29
10665    
수)마그란타 그린3촉
3,500
    30
10664    
수)몬니에르 3촉
3,500
 
123
 
 

회사정보
회사명 : 헬로아쿠아
대표 : 김진희
개인정보책임자 : 박장선
이메일 : artvkrhl@naver.com
주소지 정보
지번 : 경기도 시흥시 대야동 447-6
도로명 : 경기도 시흥시 대골안길 4
대표전화 : 031.312.3994
* 매장운영 안내
월 ~ 금 : AM 09:00 ~ PM 6:00
토요일
: AM 10:00 ~ PM 4:00
(일요일휴무)
사업자
등록번호 : 717-38-00168
통신판매 : 2016-경기시흥-0118호
 
국민 : 606001-01-510101
농협 : 356-1154-5111-63